GDPR new digital age
Citizen RelationshipDataJuridical

Tämän viestin on kirjoittanut Efficyers

GDPR merkitsee käännekohtaa digimarkkinoinnissa. Tällä laajalla asetuksella on kauaskantoisia seurauksia EU:ssa tapahtuvan digimarkkinoinnin kannalta. Tässä blogissa asiantuntijamme esittelevät todennäköisimpiä vaikutuksia markkinointiisi uudella digiaikakaudella ja parhaita tapoja navigoida uudessa normaalitilanteessa.

————————————

Kahden viime vuosikymmenen aikana on käyty kiihkeää keskustelua internetkulttuurista, datan taloudellisesta arvosta huomioiden yksityisyyden keskeisenä ihmisoikeutena ja hallituksen roolista verkkoympäristön moderoijana. Fyysisessä taloudessa prosesseja ja suojakeinoja on luotu ja parannettu useiden vuosien ajan kuluttajansuojan varmistamiseksi. Mutta ilmeisistä syistä digitalous osoittautui hieman hankalammaksi alaksi.

14.4.2016 EU ilmoitti hyväksyneensä kuluttajien tietojen ja yksityisyyden suojaavat säännökset. Lainsäädäntö astui voimaan 25.5.2018 kaikissa EU- ja ETA-maissa. Hyväksyntää seuranneiden kuuden vuoden aikana on syntynyt dataprotektionismin aalto ja samanlaista lainsäädäntöä on otettu käyttöön myös muualla maailmassa, esimerkiksi Japanissa, Argentiinassa ja Etelä-Koreassa.

Tässä blogissa tutustumme siihen, mikä GDPR on, miten se todennäköisesti vaikuttaa digimarkkinointiin ja miten markkinoijat voivat nämä vaikutukset huomioiden parantaa strategiaansa ongelmien ratkaisemiseksi ja uusien mahdollisuuksien avaamiseksi.

GDPR uudella digitaalisella aikakaudella – erittely

Mikä GDPR on?

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on sitova lainsäädäntö, joka antaa selkeät ohjeet siihen, miten organisaatiot keräävät, säilyttävät ja käyttävät käyttäjätietoja. Se on Euroopan unionin yksityisyyttä koskeva ensisijainen politiikka, ja se on tarjonnut mallin monille muille maille, jotka haluavat suojella kuluttajia digitaloudessa.

Mitkä ovat GDPR:n periaatteet?

Useimpien muiden lakien tapaan GDPR on laaja asiakirja. Se sisältää 11 lukua, 99 artiklaa ja 173 kappaletta; kokonaista 269 sivua tylsää lakitekstiä. Sen lukeminen kokonaan voi ymmärrettävästi olla vaivalloista. Tässä osiossa GDPR on jaettu seitsemään yksinkertaiseen peruspilariin.

Lainmukaisuus, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvä käsittely

Tämä vaatimus asettaa normit kaikkien kuluttajatietojen käsittelylle. Sen on oltava laillista ja oikeudenmukaista, eli tietojen keräämisessä on noudatettava tarkasti GDPR-säännöksiä. Käsittelyn on oltava myös läpinäkyvää, eli yritysten on kerrottava asiakkaille, miten ja miksi heidän tietojaan käsitellään.

Käyttötarkoituksen rajoitus

Melkein yhtä kauan kuin digitalous on ollut olemassa, on keskusteltu siitä, miten paljon digiyritykset itse asiassa keräävät tietoja käyttäjistä ja miten näitä tietojoukkoja säilytetään. Myös tietoturvaloukkausten yleistyessä kuluttajat ovat oikeutetusti huolissaan.

Surullisenkuuluisa Cambridge Analytica -skandaali osoitti, miten vaarattomalta vaikuttavaa dataa voi käyttää aseena. Tietojen mahdollisen väärinkäytön tai haitallisen käytön välttämiseksi tämä GDPR-säännösten peruspilari edellyttää, että yritykset rajoittavat kuluttajatietojen käytön vain niihin tarkoituksiin, joista ne ovat ilmoittaneet asiakkaille. Edellytyksenä on myös, että vain tiettyä tarkoitusta varten tarvittavat tietojoukot kerätään ja että ne poistetaan tarkoituksen täytyttyä.

Rekisteröityjen oikeudet

Sen lisäksi, että GDPR-säännöksissä on yleisiä rajoituksia tietojen keräämiselle, käytölle ja säilyttämiselle, niissä annetaan rekisteröidyille oikeus hallita tietojaan. Tässä osiossa on kahdeksan asiakkaiden keskeistä oikeutta.

 • Oikeus pyytää tietoja yritykseltä
 • Oikeus tutustua omiin tietoihin
 • Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus vastustaa automaattista käsittelyä
 • Oikeus henkilötietojen poistamiseen
 • Oikeus pyytää henkilötietojen siirtoa

Nimenomainen suostumus

Laki vaatii, että yritykset hankkivat nimenomaisen suostumuksen ennen tietojen keräämistä ja käsittelyä. Lisäksi rekisteröidyltä on pyydettävä uusi suostumus, jos kerättyjä tietoja käytetään muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen.

Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset

Jos tietoturvaloukkauksia tapahtuu, asetus velvoittaa yritykset kirjaamaan ne tietoturvaloukkausrekisteriin. Yritysten on tarvittaessa 72 tunnin kuluessa ilmoitettava asiasta sekä sääntelyviranomaisille että rekisteröidyille, jotta molemmat osapuolet voivat suorittaa tarvittavat toimet ennen kuin syntyy paljon vahinkoa. Relevanttius määräytyy sen perusteella, onko olemassa vaara vapaiden ihmisten oikeuksille ja vapauksille, eli että käsittely voi aiheuttaa

 • syrjintää
 • identiteettivarkauksia tai petoksia
 • taloudellisia tappioita
 • maineelle aiheutuvaa vahinkoa
 • salassapitovelvollisuuden suojaamien henkilötietojen luottamuksellisuuden menettämistä
 • mitä tahansa muuta merkittävää taloudellista tai sosiaalista haittaa.

Tietosuojavastaava

Yritysten, jotka käsittelevät merkittäviä määriä kuluttajatietoja, on lain mukaan nimitettävä tietosuojavastaavat, joiden työnkuva on valvoa GDPR:n noudattamista. Aivan kuten fyysisen talouden yrityksillä on lakimiesjohtoiset osastot, jotka varmistavat alan säännösten noudattamisen.

Henkilöstön jatkuva koulutus ja tietoisuus

Yritysten on koulutettava henkilöstöään sen varmistamiseksi, että jokainen tuntee GDPR-lainsäädännön täysin ja tietää, miten toimia sen mukaisesti.

Miten GDPR vaikuttaa digimarkkinoijiin?

Digimarkkinointiyrityksille GDPR:n käyttöönotto oli vedenjakaja, joka mullisti liiketoiminnan harjoittamisen täysin.

Riippumatta siitä, mihin yrityksesi on rekisteröity, laki velvoittaa joka tapauksessa noudattamaan sen vaatimuksia suhteissasi eurooppalaiseen yleisöön. Pohditaanpa seuraavaksi, miten GDPR-asetus vaikuttaa digimarkkinoijiin.

GDPR uudella digitaalisella aikakaudella

Pienempi yleisö verkossa

Asetuksen suuri haittapuoli digimarkkinoijille on se, että kuluttajilta on nyt hankittava nimenomainen suostumus, ennen kuin heidän tietojaan voi seurata, kerätä tai käyttää missään muodossa. Tästä tietenkin seuraa, että verkkoyleisön koko pienenee merkittävästi.

Pakollinen lisäinvestointi tietosuojaan

Aiemmin oli tavallista tallentaa kuluttajatiedot pilveen, sillä pilvipalveluntarjoajilla oli saatavilla suhteellisen rajattomat tallennusvaihtoehdot. Tämän lain mukaan yritysten on kuitenkin investoitava enemmän tietosuojaan, kuten palkattava tietosuojavastaavia sekä koulutettava ja uudelleenkoulutettava olemassa olevaa henkilöstöä. Lisäksi yrityksiltä vaaditaan mekanismeja sisäänrakennetun yksityisyyden suojan varmistamiseksi.

Sähköpostilistojen rajoitukset

Koska laki nyt edellyttää, että suostumus on pyydettävä joka tarkoitukseen, sähköpostilistoja ei enää voi ostaa tai siirtää helposti muihin tarkoituksiin. Käyttäjien on nimenomaisesti annettava suostumuksensa sähköpostiviestien vastaanottamiseen. Ellei käyttäjä anna suostumusta, hänen tietonsa on poistettava.

Automatisointi hankaloitunut

Automatisoinnista on tullut modernin digimarkkinoinnin perusta. Kun jokaisesta rekisteröidystä on paljon tietoja, yritykset voivat automaattisesti luoda mainossisältöä, kohdentaa sen ja saada parhaan mahdollisen tuoton mainossijoitukselle.

GDPR kuitenkin rajoittaa kerättävän datan määrää ja käyttötarkoituksia, joten automatisointiohjelmistojen hyödynnettävissä oleva tietovaranto on rajallinen.

Miten ratkaista GDPR:n aiheuttamat B2B-markkinoinnin haasteet?

On selvää, että GDPR:n sisältämät rajoitukset tuovat mukanaan huomattavia B2B-markkinoinnin haasteita. Mutta digimarkkinoijat eivät voi vain heittää pyyhettä kehään ja sulkea kauppaa. Sen sijaan he voivat ratkaista haasteen GDPR-optimoidun teknologian ja oikeanlaisten resurssien avulla.

Vaikka suostumusrajoituksista ja sähköpostilistojen pienentymisestä saattaa seurata, että yritysten kohdeyleisöt pienentyvät tuntuvasti, tilanne ei kuitenkaan ole synkkä. Vaikka suuri määrä on tietenkin hyvä asia, laatu tuo enemmän konversioita kuin määrä.

Esimerkiksi liidit, jotka ovat suostuneet tietojensa seurantaan, konvertoituvat muita todennäköisemmin. Samoin GDPR-ajan sähköpostilistalla olevat tilaajat ovat todennäköisesti vastaanottavaisempia markkinoinnille kuin laaja tilaajalista, jonka avaus- ja klikkausprosentit ovat alhaiset. Yritysten kannattaa ottaa tästä mahdollisuudesta kaikki irti hienosäätämällä markkinointistrategiaansa.

Toinen asia, joka on yhtä tärkeä kuin yleisön koko, on hallintaan käytettävä ohjelmisto. Sakkoja on annettu jo yli 1 000, joista korkein tähän mennessä on Luxemburgin Amazonille määräämä 746 milj. euroa. Todennäköisesti monikaan näistä rikkomuksista ei ollut tahallinen, vaan ne johtuivat pikemminkin siitä, että järjestelmiä puuttui ja teknologiaa ei ollut vielä optimoitu GDPR-sääntelyn mukaiseksi.

Tästä syystä on edelleen tärkeää, että digimarkkinoijat selvittävät viipymättä vaihtoehtonsa ja etsivät markkinointiratkaisujen tarjoajat, jotka pystyvät parhaiten ottamaan sääntelyn huomioon. Efficy on parantanut CRM tietoturvaa ja yksinkertaistanut markkinointiprosesseja säännösten mukaisesti ja auttanut siten asiakkaitaan välttämään suuret GDPR-sakot.

Ratkaise haasteet Efficy avulla

Samalla kun GDPR avaa jännittäviä uusia mahdollisuuksia liittyen käyttäjien tietosuojaan ja tiedonhallintaan verkossa, se on mullistanut digimarkkinoijien toimintatavat. Toivoa kuitenkin on; oikeilla resursseilla digimarkkinoijat voivat nyt saada markkinointibudjetilleen entistä suuremman investointituoton.

Sähköpostimarkkinoinnin käsikirjamme on monipuolinen ja selkeä opas, joka sisältää GDPR-vaatimustenmukaisuuden lisäksi myös muita tärkeitä vinkkejä markkinoijille. Meillä on Efficy vuosien kokemus tietokannan ominaisuudet ja markkinointiratkaisujen tarjoamisesta asiakkaillemme, etenkin sähköpostimarkkinoinnissa. Varaa maksuton esittely jo tänään ja meidän vakuuttaa sinut.

Kokeile Efficyn CRM-järjestelmää
Varaa ilmainen yksilöllinen demo jo tänään!

Kokeile ilmaiseksi

Sähköpostimarkkinointia koskeva vertailu 2022

Citizen Relationship Data Juridical
summer productivity
Aurinko paistaa – tuottavuus laskee?
Viisi naisjohtajaa SaaS-alan etulinjassa