Met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen is het essentieel om bijzonder waakzaam te zijn als het gaat om het beschermen van privacy. Daarom zetten we ons in om de confidentialiteit van persoonlijke informatie die we verzamelen te respecteren. We implementeren alle noodzakelijke maatregelen om te voldoen aan de bepalingen van Europese Verordening nr. 2016/6679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming.

EFFICY: Gegevensbeheerder

EFFICY treedt op als gegevensbeheerder en houdt als zodanig de bijgewerkte records van alle verwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op persoonlijke gegevens bij.

Alle vragen met betrekking tot deze verplichting moeten gericht worden aan de DPO van EFFICY en per e-mail op het volgende e-mailadres: privacy@efficy.com

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoon-/faxnummer

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt vastgelegd via formulieren en via uw interacties met onze website. We gebruiken, zoals beschreven in de volgende sectie, cookies en/of logbestanden om informatie over u te verzamelen. We verzamelen persoonlijke informatie door uw persoonlijke interactie(s) met medewerkers van ons bedrijf. Gedetailleerde informatie over de wijze van gegevensverzameling, de gegevens zelf en de processen toegepast op persoonlijke gegevens, worden vastgelegd in een register van verwerkingshandelingen.

Formulieren en interactiviteit

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld om op uw verzoek(en) te reageren die u via webformulieren heeft ingediend, bijvoorbeeld:

 • Inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief
 • Formulier om toegang tot een onlinedemonstratie aan te vragen
 • Registratieformulier voor evenementen
 • Formulier voor het downloaden van publicaties (whitepapers, klantcases, enz.)

We gebruiken de verzamelde informatie, verzameld op de hierboven vermelde wijzen, voor de volgende doeleinden:

 • Klantrelatiebeheer en klantbeheer
 • Contracten, bestellingen, levering van producten, facturen en boekhouding
 • Monitoring van klantrelaties, zoals tevredenheidsenquêtes, claims en de verwerking van verzoeken die naar de helpdesk worden gestuurd

Marketing/commerciële doeleinden:

 • Nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van onze diensten, partners, promoties en evenementen georganiseerd door het bedrijf
 • Evenementen en webinars
 • Uitnodigingen voor evenementen en webinars

Logbestanden en cookies

We verzamelen bepaalde informatie via logbestanden en cookies. Voornamelijk:

 • Het IP-adres
 • Het besturingssysteem
 • De bezoeken van webpagina’s en online aanvragen
 • De tijd en datum van de verbinding

Het gebruik van dergelijke bestanden stelt ons in staat om:

 • Onze service te verbeteren en te personaliseren
 • Uw gebruikersprofiel te personaliseren
 • Het volgen van uw bestelling(en)
 • Het verfijnen van onze statistieken

Ontvangers

De persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn alleen bedoeld voor EFFICY, onder voorbehoud van de volgende gevallen.

EFFICY behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te delen met haar dochterondernemingen en/of serviceproviders en/of onderaannemers en/of partners wanneer zij dit nodig acht voor het goed functioneren van de activiteiten of voor interne managementdoeleinden en in overeenstemming met de bovengenoemde doelen.

Bovendien behoudt EFFICY zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens aan de relevante autoriteiten over te dragen om te voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Tot slot, in uitzonderlijke gevallen, kan EFFICY uw persoonlijke gegevens overdragen voor statistische analyse, enquêtes en commerciële operaties uitgevoerd door externe leveranciers. In alle gevallen worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen of verwerkt op locaties waar de Europese verordening inzake gegevensbescherming van toepassing is.

EFFICY verbindt zich ertoe om uw persoonlijke gegevens te bewaren voor een periode die niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze werden verzameld. Bovendien bewaart EFFICY uw gegevens strikt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op toegang tot persoonlijke gegevens

We verbinden ons ertoe het recht op toegang tot en rectificatie van, persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn, te verstrekken aan betrokkenen die hun informatie willen bekijken, wijzigen of verwijderen.

Om van dit recht gebruik te maken, kunt u contact opnemen met EFFICY’s DPO op het hoofdkantoor van EFFICY:

Kolonel Bourgstraat 122, 1140 Brussel.

E-mailadres: privacy@efficy.com

Telefoon: +32 (0)2 648 18 98

Het recht om bezwaar aan te tekenen en de toestemming in te trekken

Wij verbinden ons ertoe u het recht te bieden bezwaar aan te tekenen en uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. U kunt:

 • Ons verzoeken om verwijdering van bepaalde gegevens die betrekking hebben op specifieke omstandigheden en indien de verwerking niet langer noodzakelijk is in verband met het doel waarvoor ze oorspronkelijk werd verzameld (recht op verwijdering);
 • Ons verzoeken uw persoonlijke gegevens met u of met een andere dienstverlener te delen, in een eenvoudige en gestructureerde vorm (recht op gegevensportabiliteit)
 • Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (recht van verzet);
 • Ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of op te schorten (recht op beperking van verwerking)

Om van deze rechten gebruik te maken, kunt u contact opnemen met EFFICY’s DPO op het hoofdkantoor van EFFICY: Kolonel Bourgstraat 122, 1140 Brussel.

E-mailadres: privacy@efficy.com

Telefoon: +32 (0)2 648 18 98

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat uw rechten op gegevensbescherming niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Beveiliging van de data

EFFICY heeft alle noodzakelijke technische en operationele maatregelen getroffen om persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken.

De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving. Alle personen die voor ons werken, moeten de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren.

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, passen wij de volgende maatregelen toe:

 • Toegangsbeheer – betrokken persoon
 • Netwerkbeveiligingssoftware
 • Computer back-up systeem
 • Firewalls

Wij verbinden ons ertoe een hoge mate van gegevensbescherming te handhaven door de nieuwste technologische innovaties op te nemen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Omdat geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een risico verbonden aan het delen van persoonlijke gegevens via het internet.

Efficy: onderaannemer

EFFICY treedt op als onderaannemer namens haar klanten en houdt in die hoedanigheid een actueel register bij van alle onderaannemers die persoonlijke gegevens opslaan of verwerken van het systeem dat u als klant gebruikt. Alle verzoeken in dit verband moeten worden gericht aan de DPO van EFFICY per e-mail op het volgende adres: privacy@efficy.com.

De door EFFICY verzamelde gegevens worden opgeslagen door onze hostingproviders die onze onderaannemers zijn zoals uiteengezet in de AVG.

De algemene lijst van EFFICY’s onderaannemers geldig sinds 25 mei 2018:

Processen toegepast op gegevens en onderaannemers – E-Deal

Producten/diensten aangeboden door E-DEAL Bewerking(en) op gegevens Onderaannemer(s)
On-premise Licentieaankoop N/A N/A
Onderhoudsservice N/A N/A
Hosting service Backups, Hosting HISI
Cloud SaaS
Eenvoudig verhuur
Niet-gedifferentieerd/optioneel Projecten/Integratie/TPAM Importeren/Exporteren Af en toe uitbesteed aan integrators: UMANIS, ASI, TECHNOMADE, ALMAVIA, ATOS
“EPS” Optie Transformatie van: Postgegevens (EPS RNVP)/Telefoongegevens (EPS Reversed directory) AMABIS
“Net Business” Optie Hosting (gegevens bijhouden/registratie/enquête) E-mailroutering / SMS en tijdelijke opslag van gegevens / routing data HISI (hosting) MAILJET (mail routing) NET MESSAGE (SMS routing)
“E-DEAL Decision” Optie Back-up (rapportagegegevens) IXIAS

Processen toegepast op gegevens en onderaannemers – EFFICY

Producten/diensten aangeboden door EFFICY Bewerking(en) op gegevens Onderaannemer(s)
On-premise Licentieaankoop N/A N/A
Onderhoudsservice N/A N/A
Hosting service Backups, Hosting Net Computer
Cloud SaaS
Eenvoudig verhuur
Niet-gedifferentieerd/optioneel Projecten/Integratie/TPAM Importeren/Exporteren Af en toe uitbesteed aan integrators: FINOPSYS, FACTORY GROUPE, ADNEOM

Wetgeving

We verbinden ons ertoe te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals gespecificeerd in de AVG.