Algemene voorwaarden  
 

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden van de Website die op deze webpagina zijn geschreven, zullen uw gebruik van deze website beheren. Deze Voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze Website. Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen die hier worden vermeld. U mag deze Website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze Algemene Voorwaarden van de Website.

Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar mogen deze Website niet gebruiken.

 

2. Intellectuele Eigendomsrechten

De website van efficy wordt gepubliceerd door efficy NV, met maatschappelijke zetel in de Mechelsesteenweg 455/5th Floor, 1950 Kraainem.

De verantwoordelijke voor de publicatie is de heer Cédric Pierrard.

efficy NV is een vennootschap van de efficy-groep met maatschappelijke zetel in de Mechelsesteenweg 455/5th Floor, 1950 Kraainem.  
De gastheer van de efficy-vestiging is de firma Hisi, met maatschappelijke zetel op het adres 34, Boulevard des Italiens, 75009 Parijs.

Anders dan de inhoud waarvan u eigenaar bent, zijn efficy en/of haar licentiegevers onder deze Voorwaarden eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze Website.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze Website.

 

3. Beperkingen

U bent specifiek beperkt van alle volgende zaken:

  • publicatie van websitemateriaal in andere media;
  • Openbaar uitvoeren en/of tonen van materiaal van de website;
  • Openbaar maken en/of tonen van materiaal van de website;
  • het gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op een manier die de toegang van de gebruiker tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website op een manier die gevolgen heeft voor de toegang van de gebruiker tot deze website;
  • invoeren van datamining, dataverzameling, dataextractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
  • het gebruik van deze Website om deel te nemen aan reclame of marketing.

Bepaalde gedeelten van deze Website zijn beperkt van toegang door u en efficy kan de toegang van u tot alle gedeelten van deze Website op elk moment, in absolute discretie, verder beperken. Alle gebruikers-ID en wachtwoord die u voor deze Website hebt, zijn vertrouwelijk en u moet ook de vertrouwelijkheid bewaren.

 

4. Uw inhoud

In deze Algemene Voorwaarden van de Website wordt onder “Uw Content” verstaan: alle audio-, video-, tekst-, beeld- of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door Uw Content weer te geven, verleent u efficy een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, onder licentie verkrijgbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle media.

Uw inhoud moet uw eigen inhoud zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. efficy behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving Uw Content van deze Website te verwijderen.

 

5. Geen garanties

Deze Website wordt geleverd “in de huidige staat”, met alle fouten, en efficy geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze Website of het materiaal op deze Website. Ook mag niets op deze Website worden geïnterpreteerd als een advies.

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal efficy, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid onder contract is. efficy, met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en werknemers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

 

7. Schadeloosstelling

U vrijwaart efficy hierbij voor alle aansprakelijkheid, kosten, eisen, eisen, rechtsvorderingen, schade en kosten die op enigerlei wijze verband houden met uw inbreuk op een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

 

8. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zullen deze bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen in deze Voorwaarden aan te tasten.

 

9. Wijziging van de voorwaarden

efficy mag deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken herzien en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht deze Voorwaarden regelmatig te herzien.

 

10. Toewijzing

Het is efficy toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden zonder enige kennisgeving over te dragen, over te dragen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen, over te dragen of uit te besteden.

 

11. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen efficy en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken.

 

12. Toepasselijk recht & Bevoegdheid 

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat België, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staat en de federale rechtbanken in Brussel voor de beslechting van eventuele geschillen.

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op: marketing@efficy.com