Kundservice

Din heltäckande guide till projektledning [2024]

20 minuter av läsning · Listen

Bra projektledning är ett måste för företag som vill nå sina strategiska mål i tid och hålla budget.

Trots detta underskattar mer än hälften av alla företag hur viktigt projektledning (Project Management på engelska) är, vilket leder till att 50% % av alla projekt misslyckas Det kan också göra att man går miste om möjligheter, förlorar resurser och inte lyckas göra sina kunder nöjda.

Det positiva är att detta innebär stora mängder outnyttjad potential för ditt företag.

Att implementera effektiv projektledning är ett gyllene knep som kan hjälpa dig att öka produktiviteten i ditt företag och nå snabbare time-to-value. Du måste bara ta tag i det.

I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta för att lyckas med project management inom din verksamhet.

Redo? Då sätter vi igång! 

Lär dig mer om efficys lösning 
 

Vad är projektledning?

Projektledning: definition

Projektledning är den strategiska processen att planera och övervaka team, metoder och resurser för att uppnå specifika mål inom bestämda ramar. 

Har du någon gång planerat en resa med vänner eller familj?

Kanske var du den som hade ansvaret för att styra upp resplanen och informera alla andra om detaljerna.

I så fall har du redan doppat tårna i projektledning.

Project management involverar precis som reseplanering att organisera resurser, sätta deadlines och hålla alla deltagare synkade för att nå ett mål.

En viktig skillnad är att reseplanering oftast är mer av en rolig grej, medan projektledning för din verksamhet kräver mer struktur och strategi för att lyckas.

Det är därför mycket värdefullt att ha en bra projektledare. 

Vad är en projektledare?

En projektledare (project manager) är en kvalificerad person som har huvudansvaret för planering, utförande och hantering av ett projekt från start till mål.

Ansvarsområdena för en projektledare är många och ändras konstant. För att vara framgångsrik i rollen krävs därför flera olika kompetenser och kontinuerlig vidareutbildning.

Vad definierar en bra projektledare?

Alla som leder ett projekt kan kallas för projektledare. Men för att verkligen göra skillnad och nå framgångar krävs det att man utvecklar rätt färdigheter och kunskap.

Vad definierar en bra projektledare?

Låt oss utforska några av de viktigaste kompetenserna en bra projektledare behöver ha.

Kommunikationsförmåga

Att kunna kommunicera effektivt är ett fundament för bra projektledning.

Projektledare måste kunna hantera både skriftlig och muntlig kommunikation väl. Detta för att på ett tydligt sätt kunna förmedla idéer, förväntningar och uppdateringar till alla inblandade i ett projekt.

De måste kunna anpassa sin kommunikation för flera olika syften – regelbundna möten med samarbetspartners, avstämningar med intressenter etcetera.

Projektledare ska fungera som “översättare” och vara kapabla att kommunicera på ett sätt som lämpar sig för olika sammanhang och avdelningar. Det är en nyckel till att säkerställa att alla är engagerade i projektet och arbetar mot ett gemensamt mål.

Demokratiskt ledarskap

En projektledare måste utveckla ledaregenskaper för att kunna arbeta med människor på olika nivåer, främja samarbete och lyckas med projekt.

Genom att vara diplomatisk, empatisk och beslutsam kan en projektledare koordinera olika roller både inom och utanför den egna gruppen. Dessa roller fylls av individer med skilda åsikter, kunskaper och personligheter, varför det är viktigt att kunna ta in flera perspektiv och anpassa sin kommunikation.

Projektledare har ett övergripande perspektiv av hela situationen, medan varje individuell deltagare i projektet bidrar med sin unika spetskompetens.

En begåvad projektledare håller alla motiverade och löser dispyter på ett smidigt sätt när de inträffar.

Organisationsförmåga

Alla projekt har flera rörliga delar; från planering av uppgifter och deadlines till resursallokering och dokumenthantering. En projektledare måste vara organiserad och hantera alla dessa delar på ett effektivt sätt.

En välorganiserad projektledare lägger grunden till framgång genom att ha en systematisk approach till alla delar av projektet.

Problemlösningsförmåga

För att navigera genom utmaningar som dyker upp längs ett projekts livscykel är god problemlösningsförmåga ett måste.

Projektledare som arbetar med effektiv problemlösning kan snabbt identifiera och åtgärda problem, anpassa planer vid behov och hålla projekt i fas.

Detta säkerställer effektiv allokering av resurser, att risker minimeras och bättre projektresultat. Genom detta når man i slutändan också högre kundnöjdhet.

Anpassningsförmåga

Projekt är föränderliga. Det är därför viktigt att projektledare kan anpassa sig utefter omständigheterna och deras utveckling.

En bra projektledare måste kunna omfamna förändring och anpassa projektplaner proaktivt vid behov. 

Varför är projektledning viktigt för företag?

Varför är projektledning viktigt för företag? 

Varje organisation bör bryta ner sina mål till handlingsbara steg eller projekt. För att nå dessa mål behöver projekten vara välplanerade och utföras på ett korrekt sätt. Det är här projektledning kommer in i bilden.

Med hjälp av etablerade metoder för project management kan ditt företag ta sig an komplexa mål på ett tydligt och strukturerat sätt. Därigenom säkerställs att tid, budget och mänskliga resurser används effektivt.

Det är faktiskt så att företag som investerar i vedertagna metoder för projektledning gör av med 28 gånger mindre pengar.

Vi har ännu bara skrapat på ytan vad gäller de positiva effekterna. Det finns mycket mer att berätta om projektledning och varför det är så viktigt för organisationer.

Vinna stöd

Ett företag som bestämmer sig för att inleda ett nytt projekt behöver stöd från intressenter och andra berörda parter om de ska kunna garanteras resurser och finansiering.

Men om dessa parter inte kan se hur projektet i fråga gynnar företaget som helhet kanske de känner sig tveksamma till att investera i det.

Då är det viktigt att projektägare kan presentera en detaljerad plan och tidslinje för projektet. Projektledarna bistår i sin tur företagets ledning med en tydlig bild av projektets mål, risker och potentiella uppsidor.

Om företagsledningen och samarbetspartners får ta del av denna information är sannolikheten att de ser projektets värde och stöttar det betydligt större.

Öka effektiviteten

Project management utförd av en kompetent projektledare hjälper företag att bryta ner stora, komplicerade projekt till mindre uppgifter som är lätta att utföra.

När rätt teammedlemmar arbetar med de rätta uppgifterna och alla har koll på vem som gör vad så ökar såväl effektivitet som kapacitet för hela gruppen.

Förbättra resursallokering

Enligt Project Management Institutes (PMI:s) rapport från 2023 slösas nästan 8,8 % av ett projekts resurser när principerna ovan inte följs. Således är effektiv resursallokering en absolut nödvändighet.

Bra projektledare är proffs på att implementera ramverk som hjälper organisationen att definiera och distribuera resurser på ett bättre sätt. Ett lyckat arbete med detta innebär mindre slöseri och maximerad produktivitet.

Projektledare kan med fördel använda projektledningsverktyg såsom CRM-mjukvara för att på ett bättre sätt visualisera, övervaka och optimera resursallokeringen i ett projekt.

Främja samarbete

Samarbete är en av de viktigaste pusselbitarna i framgångsrika projekt. Men det är inte alltid helt lätt att samarbeta när teammedlemmar finns på olika avdelningar, har olika roller och arbetar med olika uppgifter. Ibland befinner de sig dessutom på olika platser.

Project management underlättar samarbete tack vare det centraliserade system för kommunikation och uppgiftshantering som etableras.

Genom att använda en pålitlig CRM-lösning för projektledning kan teammedlemmar kommunicera, dela dokument, övervaka projektet och få feedback i realtid på ett enklare sätt.

Finjustera processer längs med vägen

Projektledning är ofta en iterativ process som involverar att testa nya saker och förbättra befintliga processer.

Företag som använder de metoder som diskuterats kan samla in data och feedback i varje fas av projektet. Denna information kan sedan användas för att kontinuerligt förbättra verksamhetsprocesser.

Ett projektledningssystem som efficys underlättar hela din projektledningsprocess. Det hjälper dig att ta självsäkra beslut och optimera utförandet av aktiviteter. Vi finns här för dig – prata med någon av våra experter för att ta reda på vad vi kan hjälpa just dig med. BBoka din demo här.

Nu vet du lite mer om varför effektiv project management är så viktigt. Härnäst ska vi hjälpa dig att komma i gång med ditt arbete ordentligt, genom att förklara vedertagna faser och steg i projektsledningslivscykeln. 

Project management-livscykeln

Den traditionella livscykeln för projektledning består av fem faser: Initiering, planering, utförande, övervakning samt avslut. 

Project management-livscykeln

Till följd av den agila metodikens framfart utvecklas allt fler företag mot att bli mindre statiska, något som vi kommer att berätta mer om senare. Men oavsett vilken typ av metodik du arbetar med så är det viktigt att förstå projektlivscykeln.

Så, låt oss gå igenom livscykeln tillsammans. 

Project management-livscyklens fem faser

Project management-livscyklens fem faser

Fas 1: Initiering

Det här är projektets kick-off. Projektägaren överblickar projektet i stora drag och gör en plan för tidsram, mål och budget. Sedan försäkrar sig denne om att alla projektets deltagare är med på noterna.

Vanligtvis inleder projektägaren denna process med att göra några relevanta analyser (eller delegera dem). Här ingår en genomförbarhetsstudie, alltså en analys för att avgöra huruvida ett projekt bör sjösättas eller inte.

Vid det här laget bör alla deltagare vara underförstådda med vilka mål som behöver uppnås för att projektet ska vara framgångsrikt. Projektledaren bör sedan föreslå lösningar för hur detta ska gå till.

I detta steg brukar ofta SMART-modellen tillämpas. Varje övergripande målsättning blir till ett smart mål som är Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbundet (SMART).

Du vill säkerställa att ni har rätt förutsättningar både för uppstart och slutförande av projektet.

Fas 2: Planering

I den här fasen börjar visionen verkligen att ta form. Ytterligare avgränsningar görs och projektet får fasta milstolpar, som inkluderar planer för riskreducering och kommunikation.

Projektledaren måste slå fast projektets vad, hur och när. Den exakta vägen till att nå projektets mål ska kartläggas.

Planeringsfasen är också det stadie där du beslutar om vilken typ av projektledningsmetodik som ska följas.

Varje metod har sina egna unika attribut. Det är därför viktigt att du läser på och kommer fram till vilken som är optimal just för ditt  projekts workflow.

Fas 3: Utförande

Nu börjar saker och ting ta form. I utförandefasen sätts kompetenta team ihop och arbetsuppgifter med tillhörande key performance indicators (KPI:er), delas ut. Utförandet av projektplanen inleds och framfarten övervakas.

Det är här arbetet för att nå delresultat och milstolpar faktiskt utförs, i enlighet med planen från föregående steg.

Fas 4: Övervakning

I steg fyra ligger fokus på att hålla projektet på banan.

Allt eftersom projektet fortlöper bör projektledare kontinuerligt mäta olika KPI:er och rapportera kring resultaten, för att utvärdera huruvida allt går enligt plan.

Vi är väl medvetna om att det brukar dyka upp nya utmaningar när ett projekt väl är igång. Bra projektledare behöver därför kartlägga, övervaka och anpassa arbetet utifrån detta.

Om någonting går snett håller projektledaren möten med samarbetspartners och intressenter för att skapa en ny handlingsplan eller modifiera den befintliga.

Detta är en viktig fas i alla projektlivscykler, som säkerställer att projektet fortsätter hålla sig inom tidsramen och att målen nås.

Fas 5: Avslut

I denna fas avslutas det hela. Alla delmål och uppgifter färdigställs på ett tillfredsställande sätt.

När projektet avslutats är det dags att göra en utvärdering, för att analysera hur det har gått och diskutera förbättringsområden för framtiden.

Här är det viktigt att fira! Projektledaren ska vara bra på att omfamna teamets framgångar, stora som små, och ge projektets mest värdefulla deltagare det erkännande de förtjänar. 

Vi vill göra dessa saker enklare för dig, genom att dela med oss av färdiga mallar som används av våra egna projektproffs. Få din GRATIS verktygslåda för att leda projekt som ett proffs. 

Olika typer av projektledning 

Det finns många olika projektledningsmetoder, inklusive hybridvarianter, som du kan välja bland när du ska leda ett projekt.

Men vad är egentligen en projektledningsmetod? Enkelt förklarat så kan man säga att varje metod representerar ett visst sätt att ta sig an ett projekt.

Ditt metodval styr planering, utförande och övervakning av projektet.

Välj med omsorg, då rätt metod ökar chanserna till framgång och hjälper dig att nå högsta möjliga produktivitet.

Det rätta metodvalet just för dig beror på flera faktorer; vad ditt företags mål är, vilken bransch ni är verksamma inom, gruppdynamiken och projektets komplexitet.

Vi ska nu ta en titt på några av de mest populära metoderna för projektledning, som du bör känna till. För att göra det hela enklare har de delats in i två grupper – agila respektive traditionella metoder.

Traditionella metoder

Inom traditionell projektledning har man en linjär, steg-för-steg-approach för att hantera projekt. Alla detaljer definieras och planeras redan från start.

Traditionella projektledningsmetoder följer oftast de fem faserna i project management-livscykeln. De förlitar sig på noggrann övervakning för att hålla sig inom ramarna vad gäller omfattning, tidslinje och budget.

Denna typ av metoder används ofta i branscher där kraven är fasta och hög förutsägbarhet är önskvärt.

Fördelar med traditionell projektledning

  • Definierad struktur med distinkta faser.
  • Förebygger att omfattning och kostnader ökar successivt.
  • God förutsägbarhet för fasta behov.
  • Omfattande dokumentation genom hela projektet.

Utmaningar med traditionell projektledning

  • Bristande anpassningsförmåga vid oförutsedda omständigheter.

Vattenfallsmodellen

Vattenfallsmodellen är den mest populära av de traditionella projektledningsmetoderna. Tack vare dess tydliga upplägg och direkthet är det också en av de metoder som används mest överhuvudtaget.

Vattenfallsmodellen inkluderar minutiös planering. Redan i början av projektet kartläggs varje steg från start till mål.

Detta innebär att man bryter ner ett projekt till tydliga sekventiella steg. Vart och ett av dessa steg måste slutföras innan nästa kan påbörjas.

Denna metod visualiseras ofta med hjälp av ett Gantt-schema, som tydligt illustrerar hur varje steg leder till det nästkommande.

När bör man använda Vattenfallsmodellen?

Vattenfallsmodellen lämpar sig bäst för projekt som sträcker sig över lång tid, med noggrant definierade krav och omfattning samt få förväntade förändringar.

Att genomföra ändringar när man arbetar med denna metod uppmuntras inte, då det tenderar att vara kostsamt.

Inom byggbranschen används vattenfallsmetodiken ofta. Först görs den arkitektoniska planeringen, varpå byggnation sker för att sedan genomgå en slutlig inspektion (i stora drag). Hela denna process ska vara linjär och tydligt definierad redan från start.

Kritiska linjen-metoden (Critical Path Method)

I likhet med Vattenfallsmodellen så är Kritiska linjen-metoden också en traditionell, sekventiell approach. Först görs uppgift A och därefter uppgift B.

Metoden används för att identifiera och schemalägga den största sammanhängande sekvensen av aktiviteter i ett projekt. Med utgångspunkt i detta fastslås sedan projektets totala löptid.

När du använder denna metod skapar du en visuell representation av projektets aktiviteter och deras ömsesidiga beroendeförhållande, för att illustrera den kritiska linje som måste följas.

Till skillnad från Vattenfallsmodellen ger Kritiska linjen-metoden utrymme för flexibilitet vad gäller aktiviteters ordning, i och med att justeringar potentiellt kan behövas. 

Fördelar med traditionell projektledning

När bör man använda Kritiska linjen-metoden?

Kritiska linjen är en bra metod för stora, komplexa projekt som inkluderar ett flertal sammanhängande aktiviteter och strikta deadlines.

Några av fördelarna med denna metod är att den innebär färre flaskhalsar. Detta tack vare de tydligt definierade beroendeförhållanden och den förbättrade resursprioritering som kan uppnås genom att förstå vilka aktiviteter som är viktigast och hur de hänger ihop.

Det kan däremot bli krångligt att arbeta med denna metodik i projekt där den kritiska linjen och slutdatumet för olika aktiviteter är oklara. 

Agila metoder

Agil projektledning börjar med stor spännvidd, där projektets vision definieras baserat på förutsättningarna som råder just för stunden.

Precis som namnet antyder så är ‘Agile’ en lättrörlig och iterativ approach, inom vilken förändring kan ske utan att det innebär avbrott.

Denna metod har blivit väldigt populär tack vare sin flexibilitet och används i dagsläget av 71% av alla företag.

Agil projektledning börjar med stor spännvidd, där projektets vision definieras baserat på förutsättningarna som råder just för stunden. Denna vision utvecklas och anpassas sedan över tid, i takt med att kunskapen om situationen ökar.

Metoden innefattar att bryta ner projekt till mindre, hanterbara uppgifter som kallas för sprints eller sprinter. Frekvent utvärdering och anpassning är också en viktig del av metodiken.

Fördelar med agil projektledning

  • Flexibelt och anpassningsbart utefter föränderliga krav och prioriteringar.
  • Förbättrar samarbete och kommunikation mellan gruppmedlemmar.
  • Ökar kundnöjdhet genom frekvent feedback och engagemang.

Utmaningar med agil projektledning

  • Kan vara svårt att uppskatta och förutse tidslinjer samt kostnader för agila projekt till följd av deras iterativa och föränderliga natur.

Scrum

Scrum-ramverket följer samma principer som den agila metoden och har även den fokus på samarbete och iterativa processer.

När man arbetar med Scrum bryter man ner projekt till korta sprinter, vanligtvis mellan 1–4 veckor i längd, med definierade mål och delmål.

Många Scrum-team håller dagliga standup-möten för att synkronisera sig och adressera eventuella hinder som upptäckts.

När bör man använda Scrum?

Scrum passar perfekt för komplexa projekt med mycket ovisshet och föränderliga krav.

Ett marknadsföringsteam kan använda Scrum för att leverera delresultat. Kampanjer kan brytas ner till sprints fokuserade på specifika mål, och strategier kan anpassas kontinuerligt utefter marknadsdynamiken.

Kanban

Kanban-metoden är en del av Agile-familjen och har kontinuerliga förbättringar som huvudsakligt fokus.

Kanban är ett japanskt ord som betyder anslagstavla. Inom projekt där Kanban används visas all nödvändig information om projektet på tavlor av någon typ, därav namnet.

Dessa anslagstavlor delas in i kolumner som representerar olika faser. Aktiviteter inom projekt utgörs av kort som flyttas över tavlan för att illustrera framfarten. 

Metoden hjälper team att på ett snabbt och effektivt sätt hantera många olika uppgifter via visualisering. Det blir enklare att överblicka arbetet, förstå vad som görs och hålla sig ajour med vad som är avklarat.

När bör man använda Kanban?

Kanban-metodiken lämpar sig väl för projekt som behöver kontinuerliga förbättringar. Kundtjänstteam använder sig exempelvis ofta av metoden, då den gör det möjligt att övervaka kundärenden visuellt och prioritera viktiga aktiviteter.

På detta sätt kan de säkerställa att kunder är nöjda och får svar i tid. 

Bästa praxis för projektledning

Att leda projekt är förstås ingen enkel uppgift. För att verkligen bemästra projektledning krävs en bra grund att stå på.

Vi ska nu presentera sex riktigt bra tips från efficys egna projektledare. Genom att implementera dessa ger du dig själv goda förutsättningar att lyckas med dina projekt och ta ditt företag framåt.

1.Definiera projektmål tydligt

Att avancera från sitt vad och tydligt definiera sitt hur är viktigt för alla verksamhetsaktiviter.

Det är egentligen här allt börjar. Ett tydligt syfte fungerar som projektets ledstjärna och säkerställer att alla deltagare är på samma våglängd och fortsätter arbeta mot det gemensamma målet.

Att ha ett tydligt och mätbart mål formulerat hjälper dig att ta varje projekt framåt, lösa problem då de dyker upp och övervaka hur allt fortlöper.

Det gör att du kontinuerligt kan finjustera saker och ta de rätta stegen mot meningsfull tillväxt.

2. Utveckla en omfattande projektplan

Många projekt misslyckas på grund av bristande planering och research, men så behöver det inte vara.

Genom att etablera en detaljerad plan som inkluderar aktiviteter, delmål och tidslinjer kan en projektledare uppmuntra fortsatt progression och göra det möjligt för alla involverade att nå sina milstolpar.

Detta är också en av nycklarna till att undvika att projektets omfattning växer okontrollerat (scope creep), något som påverkar uppemot 52 % av alla projekt. Det kan leda till hinder, förseningar och att projektets budget överskrids.

Det är en bra idé att utvärdera data från tidigare projekt, för att få insikt och göra realistiska uppskattningar om projektet redan i planeringsstadiet.

Scope creep kan inte alltid undvikas helt och hållet, men att ha en genomarbetad plan minimerar risken att råka ut för det avsevärt.

3. Etablera ett team för riskhantering

Ett visst mått av risk är involverat i alla projekt. Det är därför en bra idé att ha ett riskhanteringsteam som är redo att ingripa om problem uppstår.

Genom att sätta samman ett dedikerat team med rätt kunskaper kan man lättare hantera oförutsedda utmaningar och minska deras påverkan på projektets framgång.

4. Uppmuntra transparens och samarbete

Det är viktigt att uppmuntra och ta initiativ till öppen kommunikation längs projektets väg, för att hålla alla motiverade och överkomma hinder.

Inled varje projekt med ett kickoff-möte som sätter rätt ton för hela projektet. Ha sedan regelbundna avstämningar för att dela uppdateringar och adressera frågor. Gå i mål med en avslutning där ni tillsammans reflekterar kring projektets resultat.

Att uppmuntra transparens och uppriktigt genom hela projektet leder till starkare samarbete och större ansvarstagande. Gruppmedlemmar kommer att känna sig mer bekväma med att lyfta problem och ta ansvar för fel som inträffar.

5. Övervaka hur projektet går fortlöpande

Du får vad du mäter, och det du mäter växer. Så sant som det var sagt.

Genom att regelbundet övervaka ett projekts framfart mot de satta målen håller du dig på rätt bana för att nå eller till och med överträffa dina KPI:er.

Att noggrant övervaka sina KPI:er, delmål, utgifter, risker etcetera gör också att man snabbt kan hantera problem, främja proaktivt beslutsfattande och säkerställa att projektet fortlöper som förväntat.

6. Välj rätt verktyg

Om du vill hålla alla involverade på rätt bana och ha god insyn i deras arbete så är ett centralt projektledningssystem ett måste.

Ett bra projektledningssystem gör det möjligt att smidigt röra sig mellan aktiviteter och åtgärder med bara några klick. Det ger också hela teamet den struktur och ordning som krävs för att ta sig an ett projekt på ett effektivt sätt.

Ta inte bara vårt ord för det – projektledningsmjukvara används i 77 % av alla framgångsrika projekt.

efficy’s project management-lösning kan integreras sömlöst med CRM-verktyg och tredjepartsverktyg såsom Google Workspace och Microsoft 365. Att strömlinjeforma det dagliga arbetet och skapa en enkel väg till långvarig tillväxt har aldrig varit smidigare. 

Förbättra din projektledning med ett CRM

I dagens digitala landskap finns det fullt med verktyg för att hålla sig organiserad. Men att ha separata program för varje behov kan leda till stora kostnader, sämre ordning och att varje grupp har en egen informationssilo.

Delar av gruppen riskerar då att bli bortkopplade från viktig information, vilket skadar samarbetet. Dåligt samarbete skadar i sin tur produktiviteten.

Med ett förenat CRM-system ger du ditt team allt de behöver för att hantera alla sina aktiviteter på en och samma plats. Det gör att alla kan arbeta snabbare och samtidigt hålla sig i synk med varandra.

Här nedanför presenterar vi några av de främsta sätten ett CRM  med projektledningsfunktioner kan hjälpa dig att lyckas med projekt.

Förenklar samarbete

Ett bra CRM-system boostar samarbete mellan avdelningar och gör att man undviker informationssilos som saktar ner framfarten.

Genom integrerade kommunikationsmetoder som mejl, chatt och notiser kan gruppmedlemmar enkelt hålla sig uppdaterade, dela med sig av relevant information och samarbeta i realtid.

Möjligheten att diskutera, kommentera, skicka länkar och dela dokument via en CRM-plattform bidrar till transparent och effektivt samarbete inom projekt. Det blir lättare för grupper att ta självsäkra och väl underbyggda beslut, vilket ger bättre resultat.

Strömlinjeforma projektdokumentation

Ett CRM med projektsledningsfunktionalitet utgör en välorganiserad plattform att lagra projektets kommunikation, dokument, kontrakt och mål i. Att söka upp och tillgå information är lätt och smidigt.

Tack vare god tillgänglighet och versionshantering kan projektets deltagare snabbt lokalisera och hänvisa till relevant dokumentation. Detta förbättrar samarbetet ytterligare och ger ett snabbare workflow.

Optimera resursplanering och allokering

Ett CRM gör det möjligt för dig att få värdefulla insikter kring resursers tillgänglighet och arbetsbelastning.

Att kunna se tillgänglighet i realtid och ha tillgång till ett pålitligt system för tidrapportering gör det enklare för projektledare att förebygga överbelastning och underutnyttjande. Detta leder till bättre planering och resursoptimering.

Underlätta kund- och intressentengagemang

Tillgång till CRM-data gör det enkelt att upprätthålla starka relationer med kunder och intressenter.

Din plattform för projektledning bistår med en omfattande överblick över kundinteraktioner och preferenser samt kommunikationshistorik.

Du kan dra nytt av denna data för att personalisera interaktionerna med kunder, förutspå deras behov och adressera problem snabbt.

Genom att vårda kundrelationer via ett CRM etablerar du förtroende och lojalitet samtidigt som sannolikheten för lyckade projekt ökar.

Förbättrat beslutsfattande

Lämna inte din framgång åt slumpen. Ett CRM ger dig en tydlig överblick över alla dina kunder, så att du på ett självsäkert sätt kan planera dina olika aktiviteter.

Utnyttja datan och rapporteringsfunktionerna i ditt CRM för att övervaka projekts nyckeltal, identifiera potentiella risker och anpassa dina strategier för kontinuerliga förbättringar.

Projektledningsverktyget i efficys CRM hjälper dig att mäta progressionen för varje projekt. Det ger dig också värdefulla insikter som hjälper din verksamhet att ta välinformerade beslut i alla situationer.

Är du redo att öka din produktivitet?

Att implementera ett projektledningssystem som är integrerbart med företagets CRM kan ha otroliga fördelar.

Det perfekta samarbetet är inte bara en dröm. Genom att kombinera CRM och projektledning i en enda plattform hjälper efficys CRM företag att strömlinjeforma sina processer, allokera resurser effektivt och förhöja produktiviteten inom team.

Vi vill göra det enkelt för dig att nå dina verksamhetsmål. Redo att prata med våra experter och undersöka vad efficys CRM kan hjälpa just dig med? Boka en gratis demo redan idag!